Organizare concurs de ocupare a posturilor vacante de secretar debutant-S si administrator financiar I, S

LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU” - comuna  Mozaceni, judetul Arges, strada Principala, nr.427, anunta:

In conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza:

- secretar debutant-S

- administrator financiar I, S 


Conditii generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant, conform art.15 al Regulamentului - cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

1. are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

3. are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

5. indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;

6. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

7. nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

8. nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unei persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile vazute la art. 35 alin. (1) lit.(h).


Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de secretar debutant S sunt:

• Absolvirea unei institutii de invatamant superior cu diploma de licenta;

• Competente digitale;

• Absolvirea cursului de inspector Resurse Umane;

• Constituie un avantaj posesia permisului de conducere categoria B.


Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de administrator financiar I, S sunt:

• Nivelul studiilor: studii de specialitate in domeniul economic cu diploma de licenta;

• Vechime : 10 ani; 

•Cunostinte foarte bune de utilizare si operare PC;

• Constituie un avantaj posesia permisului de conducere categoria B.


Depunerea dosarelor de concurs conform art. 35 din HG nr. 1336/2022

Dosarul de participare la concurs se poate depune la secretariatul scolii, in intervalul orar 12:00-14:00 incepand cu data de 26.06.2023 pana cel tarziu in data de 10.07.2023 si va contine:


1. Formular de inscriere la concurs conform modelului prevazut la anexa nr.2

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii aflate in termen de valabilitate;

3. Copie a certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

4. Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutie;

5. Copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

6. Certificat de cazier judiciar;

7. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;a

8. Certificatul de integritate comportamentala;

9. Curriculum vitae, model comun european;


Tematica pentru concurs SECRETAR, debutant, S:

1. Organizarea sistemului de invatamant preuniversitar

2. Incadrarea personalului in invatamantul preuniversitar

3. Contractul individual de munca

4. Particularitati ale salarizarii in invatamantul preuniversitar

5. Actele de studii- tipuri, conditii de eliberare, modul de completare

6. Documentele scolare

7. Acordarea burselor scolare, Euro 200 si a altor ajutoare sociale pentru elevi

8. Arhivarea si circuitul documentelor

9. Intocmirea si gestionarea bazelor de date SIIIR

10. Cunostinte de utilizare a softului specific activitatii in scoli (EDUSAL, REVISAL, G-SUITE)

11.Gramatica limbii romane.


Bibliografie:

 Legea Nr 1/2011 Legea Educatiei nationale actualizata

 ROFUIP aprobat prin ME Nr 4183/04.07.2022

 Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizata

 Legea 263/2010, Legea Pensiilor, actualizata

 Legea Nr 153/2017, Legea salarizarii personalului platit din fonduri publice, actualizata

 Legea nr 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare

O.M.E.C.T.S. nr.3884/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, modificat si completat

Legea 16/1996 Legea Arhivelor Nationale republicata

Legea nr.135/2007- privind arhivarea documentelor in forma electronica Republicata

Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatii de interes public, modificata si completata

Ordonanta de govern nr.27/2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata

Legea 233/2002 -pentru aprobarea Ordonantei  Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor

Ordinul administratiei publice nr.600/2018 -pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice

HG 905/2017 Hotarare privind Registrul General de evidenta a salariatilor.

Gramatica pentru toti - Avram Mioara, Editura Humanitas, Bucuresti 2001

Dictionar Ortografic, Ortoepic si Morfologic al Limbii Romane, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti 2010

Retele de comunicatii intre calculatoare- Ion Banica

Windows8 IES Special Edition- Michael Price, Editura I-Easy Steps Limited

Microsoft Office 2007, Ghid visual rapid pentru windows, Emilian Cercerl, editura Niculescu

Windows XP Profesional -Robert Cowart, Brian Knittel- Editura Teora

 

Tematica pentru concurs ADMINISTRATOR FINANCIAR I,S:

1. Organizarea contabilitatii la unitatile de invatamant, respectiv inregistrarile contabile si documentele in baza carora se fac acestea, referitor la operatiunile specifice institutiei de invatamant

-    Inchiderea conturilor si stabilirea rezultatului patrimonial; 

-    Contabilitatea decontarilor cu personalul;

-    Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

-    Operatiunile privind decontarile cu furnizorii;

-    Operatiunile privind decontarile cu clientii; 

-    Conturi la Trezoreria Statului si banci. 

2. Inventarierea patrimoniului institutiilor publice 

3. Documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si pastrarea lor 

4. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

5. Finantarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar 

6. Exercitarea controlului financiar preventiv 

7. Achizitia directa, licitatia deschisa si licitatia restransa.


Bibliografie:

- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contributii salar, impozitul pe venit, Venituri din salarii; 

- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare; 

- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare; 

- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

- Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe; 

-Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutiile publice; 

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. 

- Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


CONCURSUL consta in 3 (TREI) etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere 11.07.2023.

– proba scrisa 19.07.2023.

– interviu 23.07.2023.


CALENDARUL  DESFASURARII CONCURSULUI

de ocupare a posturilor vacante de secretar debutant-S si administrator financiar I, S


Nr. Crt.

Etapa

Data

Ora

 

Afisare anunt

26 iunie

 

 

Depunere dosare

26.06.2023-  10.07.2023

10:00-14:00

2

Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor depuse

11.07.2023

1400

3

Depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor depuse

11.07.2023

1500– 1530

4

Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse

11.07.2023

1600

5

Sustinerea probei scrise

19.07.2023

1000 -

6

Afisarea rezultatelor probei scrise

19.07.2023

1400

7

Depunerea contestatiilor in urma sustinerii probei scrise

20.07.2023

830 - 930

8

Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse

20.07.2023

1200

9

Sustinerea interviului

21.07.2023

1000

10

Afisarea rezultatelor in urma sustinerii interviului

21.07.2023

1230

11

Depunerea contestatiilor in urma sustinerii probei scrise

21.07.2023

13-14

12

Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse

22.07.2023

14

11

Afisarea rezultatelor finale

22.07.2023

1400


Publicarea anuntului de organizare a concursului s-a realizat pe portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de email: posturi@gov.ro, cu respectarea termenelor prevazute in legislatie si prin afisare la avizierul unitatii si prin postare pe site-ul scolii, la adresa liceuliviurebreanu.ro

 Relatii suplimentare:  Tel. 0248.697.011.
Director: Prof. Udrea Emilia